AGB

Warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne warunki handlowe

§ Podstawowe warunki 1

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Fechtner Modellbau GmbH & Co. KG) Zamknij przez stronę internetową www.fechtner-modellbau.de. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków, które mogły zostać użyte.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu w przeważającej mierze nie zarobkowym ani samodzielnym zawodowym. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi samodzielną działalność zawodową lub handlową.

§ Zawarcie umowy przez 2

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Gdy tylko dany produkt zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na system koszyka na zakupy online na warunkach określonych w opisie przedmiotu. 

(3) Umowa zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyków online w następujący sposób:
Towar przeznaczony do zakupu umieszczany jest w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Po kliknięciu przycisku „Do kasy” lub „Kontynuuj zamówienie”
  (lub podobna nazwa) Po wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.

Jeśli jako metodę płatności korzystają Państwo z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), zostaną Państwo przekierowani na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym lub na stronę internetową przekazany dostawca systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaną wyświetlone dane zamówienia jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po ponownym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego.


Przed złożeniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia informacji w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Składając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku („zamów z obowiązkiem zapłaty”, „kupuję” / „kupuję teraz”, „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „zapłać” / „zapłać teraz” lub podobne oznaczenie), deklarujesz swoje przyjęcie oferty w sposób prawnie wiążący, przez co zostaje zawarta umowa.
 
(4) Twoje zapytania ofertowe nie są dla Ciebie wiążące. Przedstawimy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. E-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w odpowiedniej ofercie określono inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który u nas przechowujesz, jest poprawny, że otrzymywanie wiadomości e-mail jest zapewnione technicznie, a w szczególności nie jest chronione przez filtry SPAM.

§ towar na zamówienie

(1) Przekazujesz nam odpowiednie informacje, teksty lub pliki wymagane do indywidualnego zaprojektowania towaru za pośrednictwem systemu zamówień online lub e-mailem najpóźniej bezpośrednio po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych możliwych specyfikacji dotyczących formatów plików.
 

(2) Zobowiązujesz się nie przekazywać żadnych danych, których zawartość narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw, prawa do znaków towarowych) lub obowiązujące przepisy. Wyraźnie zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich dochodzone w tym kontekście. Dotyczy to również kosztów zastępstwa prawnego wymaganego w tym kontekście.
 

(3) Nie sprawdzamy przesłanych danych pod kątem poprawności i nie ponosimy w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za błędy.

§ 4 Specjalne ustalenia dotyczące oferowanych sposobów płatności

(1) Zakup na raty za pośrednictwem easyCredit
W przypadku zakupu na raty za pośrednictwem easyCredit obowiązują również ogólne warunki zakupu na raty w easyCredit. Możesz znaleźć warunki tutaj.

(2) Płatność przez SOFORT / Sofortüberweisung
Jeśli wybierzesz metodę płatności Sofort / Sofortüberweisung, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest spółką Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). Warunkiem korzystania z metody płatności SOFORT jest posiadanie aktywnego konta w bankowości internetowej. Podczas procesu płatności w ramach zamówienia należy się odpowiednio zidentyfikować i potwierdzić zlecenie płatnicze do SOFORT. Twoje konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji o SOFORT można znaleźć pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.
 
(3) SEPA Direct Debit 
Płacąc za pomocą polecenia zapłaty SEPA, upoważniasz nas do pobrania kwoty faktury z określonego konta, wystawiając odpowiednie upoważnienie SEPA.


Pojawienie się płatności odbywa się w terminie 3-10 Dni po zawarciu.

Termin złożenia pre-notyfikacji zostanie skrócony do 5 dni przed terminem. Jesteś zobowiązany do upewnienia się, że na Twoim koncie znajdują się wystarczające środki w terminie. W przypadku obciążenia zwrotnego z Twojej winy musisz ponieść opłatę bankową.

§ 5 Prawo zatrzymania, Zastrzeżenie własności

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z dotychczasowej relacji biznesowej. Przed przeniesieniem prawa własności towaru zastrzeżonego zastaw lub przewłaszczenie jest niedozwolone.

b) Możesz odsprzedać towar w ramach zwykłej działalności. W takim przypadku przenosisz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, która zostanie naliczona z tytułu odsprzedaży, my przyjmiemy cesję. Jesteś ponadto upoważniony do odebrania roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego odebrania roszczenia.

c) W przypadku łączenia i mieszania towarów zastrzeżonych nabywamy współwłasność nowego towaru w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przedmiotów przetworzonych w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni, na Twoje żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane roszczenie o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia spoczywa na nas.


§ Gwarancja 6

(1) Istnieją ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz jak najszybsze powiadomienie nas i spedytora o wszelkich reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymagań, odstępstwo uważa się za uzgodnione tylko wtedy, gdy przed złożeniem oświadczenia umownego zostali Państwo o tym poinformowani, a odchylenie zostało wyraźnie i oddzielnie uzgodnione między stronami umowy.

(4) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują odstępstwa od powyższych przepisów gwarancyjnych:

a)  Za jakość towaru uznaje się tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta, a nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b)  W przypadku wad gwarantujemy, według naszego wyboru, naprawę lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad zakończyło się niepowodzeniem po nieudanej drugiej próbie, chyba że co innego wynika, w szczególności z rodzaju towaru lub wady lub innych okoliczności. W przypadku naprawy nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z przesłania towaru w inne miejsce niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że wysyłka nie jest zgodna z przeznaczeniem towaru.

c)  Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie czasu nie ma zastosowania:


- zawinione szkody spowodowane przez nas w wyniku utraty życia, ciała lub zdrowia oraz innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub daliśmy gwarancję jakości rzeczy;
- za rzeczy, które zostały wykorzystane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które masz przeciwko nam w związku z prawami do wad.

§ 7 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów taki wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie usuwa ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada uprzywilejowania).

(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichond-rechtliches Söffentlichond-rechtliches. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

(3) Postanowienia Konwencji o sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Fechtner Modellbau GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 17
Widdern 74259
Niemcy
Telefon: +496298938838
E-mail: info@fechtner-modellbau.deAlternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla dodatkowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) z platformą gotowy wywoływalnym https://ec.europa.eu/odr.


Nie jesteśmy chętni i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, zawarcie samej umowy i możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków (Część I.)

3. Językiem umowy, przechowywanie tekstu Traktatu

3.1. Językiem umowy jest niemiecki .

3.2. Pełny tekst umowy nie zostanie przez nas zapisany. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online  dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia, dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo dla umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, w ramach wiążącej oferty otrzymasz wszystkie dane dotyczące umowy w formie tekstowej, np. E-mailem, który możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. kodeksy postępowania

4.1. Przedstawiliśmy kryteria jakości pieczęci kupującego Händlerbund Management AG, które można obejrzeć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de / pliki do pobrania / käufersiegel /pieczęć kupującegokryteria certyfikacji.pdf.

5. Podstawowe właściwości towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w danej ofercie.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one pokazywane osobno w trakcie procesu zamawiania i należy je dodatkowo ponieść, chyba że została obiecana bezpłatna dostawa.

6.3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, możemy ponieść dodatkowe koszty, za które nie odpowiadamy, takie jak opłaty celne, podatki lub opłaty za przelewy (opłaty bankowe za przelew lub kurs wymiany), które musisz ponieść. 

6.4. Koszt przelewu pieniędzy (Opłaty za przelew bankowy lub kurs wymiany) w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.5. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o zapłatę z zawartej umowy wymagają natychmiastowej zapłaty.

7. dostawa

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeśli jesteś konsumentem, przepisy prawa regulują, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na ciebie dopiero w momencie wydania ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewymienionej przez zleceniobiorcę lub inną osobę odpowiedzialną za realizację przesyłki.

Czy jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko.

8. Prawne prawa gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady wynika z postanowienia „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Niniejsze warunki i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.haendlerbund.de/de / services /ochrona prawna / ogólne warunki obsługi.

Ostatnia zmiana: 29.11.2023


Ostatnio oglądane