Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów
(`` Konsument '' to każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej).

Instrukcje dotyczące odwołania

Prawo do odwołania
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi 14 dni ze skutkiem od dnia, 


- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie produktów, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej produktów w ramach standardowego zamówienia i ten / te produkty / produkty są / są dostarczane jednolicie;

- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego produktu, pod warunkiem, że zamówiłeś kilka produktów w ramach standardowego zamówienia i te produkty są dostarczane osobno;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować (Frank Fechtner, Lerchenstraße 17, 74259 Widdern, Numer telefonu: 06298938838, Adres e-mail: info@fechtner-modellbau.de) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub na e-mail) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
 
 
Aby zabezpieczyć okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli odwołasz tę umowę, zwrócimy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybrałeś inną formę dostawy niż najbardziej rozsądna dostawa standardowa oferowane przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z tytułu tej spłaty.


Możemy odmówić zwrotu za produkty, których nie można wysłać paczkami, dopóki produkty te nie zostaną nam zwrócone lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś te produkty do nas, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odbieramy produkty, które można wysłać paczkami.

Musisz zwrócić lub przekazać produkty, których nie można wysłać do nas paczkami niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni ze skutkiem od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz produkty, których nie można wysłać paczkami przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów, które można wysłać paczkami, a także bezpośrednie koszty zwrotu produktów, których nie można wysłać paczkami. Koszty produktów, których nie można wysłać paczkami, szacuje się na około 90 euro.

Musisz zapłacić za amortyzację produktów tylko wtedy, gdy amortyzację tę można przypisać wszelkim czynnościom z Tobą, które nie były konieczne do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonalności produktów.

Kryteria wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie jest dostępne dla umów

  • o dostawę produktów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia ważny jest indywidualny wybór lub zastrzeżenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych wymagań;
  • na dostawę produktów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
  • za dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, które jednak mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na których przedsiębiorca nie ma wpływu;
  • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty zapieczętowane, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;
  • o dostawę produktów, jeżeli zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich stan;
  • o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.Wzór - formularz odstąpienia od umowy
 
(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.)
 
- do Franka Fechtnera, Lerchenstraße 17, 74259 Aries, adres e-mail: info@fechtner-modellbau.de :
 
- Ja / My (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących produktów (*) /
  świadczenie następującej usługi (*)
 
- Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)
 
- Nazwisko konsumenta (-ów)
- Adres konsumenta (-ów)
- Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia na papierze)
- Data
 
(*) Przekreślić nieprawidłową opcję.
 
Ostatnio oglądane