Warunki konkursu fotograficznego klienta

Organizator
Organizatorem loterii są Fechtner-Modellbau, Lerchenstraße 17, 74259 Widdern, Niemcy (zwane dalej "Fechtner-Modellbau" w dalszej części).
Uczestnictwo jest bezpłatne i możliwe tylko dla klientów i fanów „tworzenia modeli Fechtnera”. Biorąc udział w loterii, użytkownik akceptuje te warunki.


Okres loterii
Przesyłanie zdjęć klientów jest możliwe z 03.08.2020 do 29.08.2020. Następnie rozpoczyna się faza głosowania na Facebooku. Tam organizator zapewnia wstępny wybór przesłanych zdjęć klientów. Są one następnie dostępne do głosowania przez dni 7. Dokładne terminy są publikowane przez organizatora po zakończeniu wstępnej selekcji.


Wymagania dotyczące uczestnictwa
Każdy może uczestniczyć od lat 18. W przypadku ograniczenia możliwości prowadzenia działalności przez uczestnika wymagana jest zgoda jego przedstawiciela prawnego.
Nie kwalifikują się do udziału w konkursie wszystkie osoby zaangażowane w koncepcję i realizację konkursu oraz pracownicy operatora, a także członkowie ich rodzin. Ponadto operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia osób z uczestnictwa, na przykład uzasadnionych powodów
(a) w przypadku ingerencji w Konkurs lub w związku z nim, (b) w przypadku naruszenia niniejszych Warunków uczestnictwa, (c) w przypadku nieuczciwego postępowania lub (d) w przypadku fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z Konkursem.


Jak działa uczestnictwo?
Udział odbywa się poprzez przesłanie zdjęć klientów na adres e-mail community@fechtner-modellbau.de jako zdjęcie o wystarczającej rozdzielczości. Po upływie terminu zgłoszeń organizator tworzy preselekcję nadesłanych zdjęć klientów i publikuje je na Facebooku. Zdjęcia są uszeregowane poprzez koordynację społeczności z reakcjami z Facebooka (np. Informacje „polubione”). Wygrywa obraz z największą liczbą reakcji.

Nie chciano nadmiernej promocji jego zdjęć. Dozwolone jest tylko udostępnianie całego konkursu. Naruszenia będą skutkowały wykluczeniem z zawodów.


Wybór i ogłoszenie zwycięzców
Zwycięzcy określają liczbę zebranych reakcji na Facebooku. Jeśli loteria jest powiązana z zadaniem, tylko ci uczestnicy, którzy poprawnie wykonali zadanie, zostaną wpisani do loterii.
Zwycięzcy loterii zostaną niezwłocznie poinformowani o wygranej osobnym e-mailem. Ponadto zwycięzcy zostaną ogłoszeni imiennie w poście na Facebooku na fanpage'u „Fechtner-Modellbau”.
Dostawa nagrody zostanie dokonana wyłącznie na rzecz zwycięzcy lub przedstawiciela prawnego zwycięzcy. Wymiana, odbiór i wypłata gotówkowa zysku nie są możliwe.
Wszelkie koszty poniesione na dostarczenie zysków ponosi operator. Wszelkie dodatkowe koszty związane z dochodzeniem zysków ponosi zwycięzca. Za ewentualne opodatkowanie zysku odpowiedzialny jest zwycięzca.
Jeśli zwycięzca nie odpowie po dwukrotnym żądaniu w ciągu tygodni 3, nagroda może zostać przeniesiona na innego uczestnika.


Jakie usługi obejmuje zysk?
1. miejsce Planer przesuwny firmy Modell-Manufaktur-Münsterland
2. miejsce na ciężarówkę Tamiya
3. Umieść kupon towarowy firmy Fechtner-Modellbau o wartości 50 €


Transfer zysków
Wysyłka zysków odbywa się za pośrednictwem DHL. Wysyłka nastąpi w ciągu dni roboczych 5 po odpowiedzi zwycięzcy i powiadomieniu o żądanym adresie wysyłki.


prawa użytkowania
Przesyłając zdjęcia klientów, uczestnik zapewnia organizatorowi nieograniczone prawo do korzystania z dostarczonego materiału wizualnego, zarówno pod względem czasu, jak i przestrzeni. Obraz może być wykorzystany do kalendarza ściennego na rok 2020.

zgoda
Każdy uczestnik wyraża zgodę na udział w wypadku, że nie wiedząc, zgadza się, że jego potrzeby w odniesieniu do danych osobowych konkurencji (np pełnoletnią, imię i nazwisko, numer telefonu, adres domowy) przechowywanych na nośnikach elektronicznych oraz w celach konkursowych zgodnie Można stosować przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych "Fechtner-Modellbau". Uczestnik zapewnia przy swoim udziale, że wszystkie dostarczone przez niego informacje odpowiadają prawdzie. Zwycięzca zgadza się na publikację swojej nazwy profilu na fan page na Facebooku "Fechtner-Modellbau".


Polityka prywatności
Do tej loterii obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych "Fechtner-Modellbau", które można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.fechtner-modellbau.de/datenschutz. Usługi Facebook i Instagram mają własne zasady i polityki prywatności, którym podlega użytkownik i "modelowanie Fechtnera". Zwracamy uwagę, że usługi mogą odbierać prawa do filmów i że dane mogą być przechowywane poza terytorium Niemiec i UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności i na odpowiednich stronach internetowych dostawców usług. Przesyłając lub przesyłając swój wkład, zgadzasz się na odpowiednie warunki ochrony danych i użytkowania dostawców usług.


Dalsze postanowienia
"Fechtner-Modellbau" zastrzega sobie prawo do anulowania loterii w dowolnym momencie lub zmiany jej zasad na przyszłość. Dotyczy to w szczególności siły wyższej i nie można organizować loterii z innych powodów organizacyjnych, technicznych lub prawnych.
Odpowiedzialność „model Fechtner” za fałszywe oświadczenia jako część konkursu jest wykluczone, chyba że „Model Fechtner” lub zastępczą agent „model Fechtner” działa umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Jest to wyłącznie prawo niemieckie. Proces prawny jest wykluczony.
Firma "Fechtner-Modellbau" całkowicie wypuszcza Facebooka i Instagram z roszczeń uczestników losowania. Loteria nie jest powiązana z Facebookiem i Instagramem i nie jest sponsorowana, sponsorowana lub organizowana przez Facebook lub Instagram w jakikolwiek sposób.


Klauzula salwatoryjna
Jeżeli postanowienie niniejszych warunków uczestnictwa będzie lub stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, ważność tych warunków uczestnictwa nie zostanie naruszona. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się przepis prawnie dopuszczalny, który jest najbliższy znaczeniu i celowi wyrażonemu w nieważnym postanowieniu. To samo dotyczy przypadku istnienia luki w tych warunkach uczestnictwa.
Powodzenia i sukcesu życzy zespół Fechtner-Modellbau

Ostatnio oglądane