Regulamin

Standardowe warunki handlowe i informacje o kliencie

I. Standardowe warunki handlowe

§ Podstawowe postanowienia

(1) Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Frank Fechtner) za pośrednictwem strony internetowej www.fechtner-modellbau.de. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie, jeśli to konieczne, własnych warunków jest wykluczone.

(2)  „Konsumentem” w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej. Termin „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub prawnie odpowiedzialną spółkę, która dokonuje czynności prawnej w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów  .

(2) Gdy tylko umieścisz dany produkt na naszej stronie internetowej, złożymy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka na zakupy online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa kupna odbywa się za pośrednictwem systemu koszyka online w następujący sposób:
Produkty przeznaczone do zakupu są przenoszone do „koszyka”. Możesz wybrać koszyk za pomocą odpowiednich przycisków na pasku nawigacyjnym i dokonać tam zmian w dowolnym momencie.
Po wejściu na stronę „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, w końcu ponownie zostaną wyświetlone dane zamówienia jako przegląd zamówienia.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) jako metoda płatności zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, wybierz i / lub wprowadź odpowiednie dane. Wreszcie na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po ponownym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.
 
Przed złożeniem zamówienia masz możliwość ponownego przejrzenia lub zmiany (możesz także użyć przycisku „Wstecz” w swojej przeglądarce internetowej) wszelkich informacji na stronie podsumowania zamówienia lub anulowania zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku ("zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "kup"/"kup teraz", "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "zapłać"/"zapłać teraz" lub podobne oznaczenie) deklarujesz zgodnie z prawem wiążące przyjęcie oferty, przez co zostaje zawarta umowa.

(4) Nie jesteś związany zapytaniami dotyczącymi stworzenia przekazanej nam oferty. Przekazujemy Ci tekstową i wiążącą ofertę (np. E-mailem), którą możesz przyjąć w ciągu 5 dni.

(5) Realizacja zamówienia i przesłanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy odbywa się drogą mailową w sposób częściowo zautomatyzowany. W związku z tym musisz upewnić się, że podany u nas adres e-mail jest prawidłowy i że otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail jest gwarantowane. W szczególności musisz upewnić się, że odpowiednie wiadomości e-mail nie są blokowane przez filtr antyspamowy.

§ Produkty projektowane indywidualnie

(1) Podajesz nam odpowiednie informacje, teksty lub dane niezbędne do personalizacji towaru za pośrednictwem systemu zamówień online lub e-mailem bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy. Należy mieć na uwadze wszelkie potencjalne specyfikacje, które możemy wydać w odniesieniu do formatów plików.
 
(2)
Jesteś zobowiązany do zapewnienia, że ​​nie przekazujesz danych, których treść narusza prawa podmiotów zewnętrznych (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw i prawa do znaków towarowych) lub łamie obowiązujące przepisy. Wyraźnie zwalniasz nas od wszelkich roszczeń związanych z tą sprawą, które mogą być podnoszone przez podmioty zewnętrzne. Dotyczy to również kosztów związanych z jakąkolwiek reprezentacją prawną, która może okazać się konieczna w tym zakresie.
 
(3) Nie sprawdzamy przesłanych danych pod kątem poprawności tekstowej. W tym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.


§ Umowy specjalne związane z oferowanymi metodami płatności

(1) Płatność w instalacjach za pośrednictwem easyCredit
Płatności w instalacjach za pośrednictwem easyCredit podlegają również Ogólnym Warunkom Handlowym dotyczącym Płatności w instalacjach easyCredit. Niniejsze Ogólne Warunki można znaleźć tutaj.

(2)
Opcje płatności od Klarna
We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność jest zawsze dokonywana na rzecz Klarna:
  • Natychmiastowy przelew bankowy: Dostępne w Niemczech i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
Możesz znaleźć więcej informacji i warunki użytkowania Klarna tutaj. Ogólne informacje o Klarnie można znaleźć tutaj. Klarna będzie traktować Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w: Polityka prywatności Klarna.
 
Aby uzyskać więcej informacji o Klarna, kliknij tutaj. Aplikację Klarna można znaleźć tutaj.
 
(3) Polecenie zapłaty SEPA
Płacąc za pomocą polecenia zapłaty SEPA, upoważniasz nas, wystawiając odpowiednie upoważnienie SEPA do pobrania kwoty faktury z określonego konta.
Nota obciążeniowa pobierana jest w terminie 3-10 dni od zawarcia umowy.
Termin wysłania wstępnego zgłoszenia został skrócony do 5 dni przed terminem. Jesteś zobowiązany do upewnienia się, że dane konto posiada wystarczające środki zabezpieczające w terminie płatności. Jeśli zwrotna nota debetowa wchodzi w grę w związku z sytuacją, w której nie wywiązałeś się ze swojego zobowiązania, musisz uiścić przypadkową opłatę bankową.

§ Prawo do zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy dana sytuacja dotyczy roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące warunki:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu ani przeniesienia w celu zabezpieczenia przed przejściem własności tych towarów.

b) Możesz odsprzedać towar w ramach uporządkowanej transakcji. W związku z tym niniejszym cedujesz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rachunku, które zostały Ci naliczone w wyniku operacji odsprzedaży, a my akceptujemy tę cesję. Ponadto jesteś upoważniony do ściągnięcia kwestionowanego roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych w sposób uporządkowany, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia roszczenia.

c) W przypadku zmieszania i zmieszania towaru zastrzeżonego nabywamy współwłasność nowo powstałej rzeczy. Ta współwłasność odpowiada stosunkowi, jaki istnieje między wartością fakturową towarów objętych zastrzeżeniem własności a innymi przetworzonymi przedmiotami w momencie przetwarzania.

d) Jeśli złożysz wniosek tego rodzaju, będziemy zobowiązani do zwolnienia należnych nam zabezpieczeń, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza roszczenie do zabezpieczenia o więcej niż 10%. Odpowiadamy za wybór zabezpieczeń do zwolnienia.


§ Gwarancja

(1) Mają zastosowanie ustawowe uprawnienia gwarancyjne.

(2) Jako konsument jesteś proszony o niezwłoczne sprawdzenie produktu pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych zaraz po jego dostawie oraz niezwłoczne zgłoszenie reklamacji nam i firmie przewozowej na piśmie. Nawet jeśli nie zastosujesz się do tego żądania, nie będzie to miało wpływu na Twoje prawne roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeżeli cecha towaru odbiega od obiektywnych wymagań, odstępstwo uważa się za uzgodnione tylko wtedy, gdy przed złożeniem oświadczenia umownego zostali Państwo o tym poinformowani przez nas, a odstępstwo zostało wyraźnie i oddzielnie uzgodnione między stronami umowy.

(4)
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, w odstępstwie od powyższych postanowień gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:
 
a) Za uzgodnioną jakość towaru uważa się wyłącznie nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta, a nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.
 
b) W przypadku wad, według naszego uznania, udzielamy gwarancji poprzez usunięcie wady lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wad nie powiedzie się, możesz według własnego uznania żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie, chyba że z rodzaju towaru, wady lub innych okoliczności wynika inaczej. W przypadku usunięcia wad nie jesteśmy zobowiązani do poniesienia zwiększonych kosztów wynikających z transportu towaru w inne miejsce niż miejsce wykonania, chyba że taki transport jest zgodny z przeznaczeniem towaru.
 
c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie terminu nie ma zastosowania
 
- za zawinione szkody powstałe z naszej winy, powstałe w wyniku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz za inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości przedmiotu;
- w przypadku rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich zwyczajowym użytkowaniem i spowodowały jego wadę;
- w przypadku ustawowych praw regresowych, których możesz dochodzić wobec nas w związku z prawami wynikającymi z wad.
 
§ Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. Ten wybór prawa ma zastosowanie do klientów tylko wtedy, gdy nie powoduje cofnięcia ochrony gwarantowanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania danego klienta (zasada korzyści z wątpliwości ).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów w sposób wyraźny nie mają zastosowania.


II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

Frank Fechtner
Lerchenstraße 17
barany 74259
Niemcy
Telefon: 06298938838
E-mail: info@fechtner-modellbau.deAlternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów (platforma ODR), z którą można zapoznać się pod https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty są realizowane zgodnie z regulaminem „zawarcie umowy” w naszych standardowych warunkach handlowych (część I.).

3. Język umowy, zapis treści umowy

3.1 Językiem umowy będzie język angielski.

3.2 Pełny tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane zamówienia, prawnie wymagane dane dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz standardowe warunki handlowe są ponownie przesyłane do Państwa pocztą elektroniczną.

3.3 W ramach wiążącej oferty w formie pisemnej, na przykład e-mailem, w przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, zostaną Państwu przesłane wszystkie informacje umowne, które można wydrukować lub zapisać elektronicznie w bezpieczny sposób.

4. Kodeksy postępowania

4.1 Dobrowolnie podlegamy kryteriom jakości pieczęci kupującego Händlerbund Management AG, które można zobaczyć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de / pliki do pobrania / käufersiegel /pieczęć kupującegokryteria certyfikacji.pdf.

5. Główne cechy produktu lub usługi

Kluczowe cechy towarów i / lub usług można znaleźć w odpowiedniej wycenie.

6. Ceny i ustalenia dotyczące płatności

6.1 Ceny podane w odpowiednich ofertach stanowią ceny całkowite, podobnie jak koszty wysyłki. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie podatki dodatkowe.

6.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wyświetlić, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej wycenie, są wyświetlane osobno w trakcie transakcji zamówienia i muszą zostać dodatkowo poniesione przez Ciebie, o ile bezpłatna dostawa nie zostanie potwierdzona.

6.3 W przypadku dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej możemy ponieść nieuzasadnione dodatkowe koszty, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelewy (opłaty za przelew lub wymianę walut pobierane przez banki), które musisz ponieść. 

6.4 Musisz również ponieść koszty wynikające z przelewów w przypadkach, w których dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność jest inicjowana poza Unią Europejską.

6.5 Dostępne są metody płatności wyświetlane po kliknięciu odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowej lub ujawnione w odpowiedniej wycenie.

6.6 O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o płatność wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne ograniczenia dostaw można znaleźć, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej wycenie.

7.2 Jeśli jesteś konsumentem, ustawowo regulowane są następujące kwestie: Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub degradacji sprzedanego przedmiotu podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero w momencie dostarczenia danego przedmiotu, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona. Warunek ten nie ma zastosowania, jeśli samodzielnie zleciłeś firmie transportowej, która nie została przez nas wskazana, lub osobę, która została w inny sposób wyznaczona do wykonania operacji spedycyjnej.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, operacje dostawy i wysyłki odbywają się na własne ryzyko.

8. Ustawowe prawo gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady regulują postanowienia „Gwarancji” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I). 

Te SBT i dane klienta zostały stworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT, którzy pracują dla Händlerbund i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku pojawienia się ostrzeżeń. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.haendlerbund.de/de / services /ochrona prawna / ogólne warunki obsługi.

ostatnia aktualizacja: 01.01.2022
Ostatnio oglądane