Regulamin

Warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne warunki handlowe

§ Podstawowe warunki 1

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Frank Fechtner) Zamknij przez stronę internetową www.fechtner-modellbau.de. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków, które mogły zostać użyte.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu w przeważającej mierze nie zarobkowym ani samodzielnym zawodowym. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi samodzielną działalność zawodową lub handlową.

§ Zawarcie umowy przez 2

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Gdy tylko dany produkt zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na system koszyka na zakupy online na warunkach określonych w opisie przedmiotu. 

(3) Umowa zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyków online w następujący sposób:
Towary przeznaczone zakupów są umieszczane w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacji, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony „Do kasy” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.


Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) jako metody płatności, zostaniesz przekierowany na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaną wyświetlone dane zamówienia jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po ponownym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego.


Przed złożeniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia informacji w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Składając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku („zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub podobnego opisu) oświadczasz prawnie wiążące przyjęcie oferty, a umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje zapytania ofertowe nie są dla Ciebie wiążące. Przedstawimy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. E-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w odpowiedniej ofercie określono inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który u nas przechowujesz, jest poprawny, że otrzymywanie wiadomości e-mail jest zapewnione technicznie, a w szczególności nie jest chronione przez filtry SPAM.

§ towar na zamówienie

(1) Przekazujesz nam odpowiednie informacje, teksty lub pliki wymagane do indywidualnego zaprojektowania towaru za pośrednictwem systemu zamówień online lub e-mailem najpóźniej bezpośrednio po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych możliwych specyfikacji dotyczących formatów plików.
 

(2) Zobowiązujesz się nie przekazywać żadnych danych, których zawartość narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazw, prawa do znaków towarowych) lub obowiązujące przepisy. Wyraźnie zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich dochodzone w tym kontekście. Dotyczy to również kosztów zastępstwa prawnego wymaganego w tym kontekście.
 

(3) Nie sprawdzamy przesłanych danych pod kątem poprawności i nie ponosimy w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za błędy.

§ 4 Specjalne ustalenia dotyczące oferowanych sposobów płatności

(1) Zakup na raty za pośrednictwem easyCredit
W przypadku zakupu na raty za pośrednictwem easyCredit obowiązują również ogólne warunki zakupu na raty w easyCredit. Możesz znaleźć warunki tutaj.

(2) Płatność za pośrednictwem Klarna
W Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatności na rzecz Klarna:

  • Natychmiastowy przelew bankowy: Dostępne w Niemczech i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.

Możesz znaleźć więcej informacji i warunki użytkowania Klarna tutaj, Otrzymasz ogólne informacje o Klarna tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Klarnas Datenschutzbestimmungen leczony.


Możesz znaleźć więcej informacji o Klarna tutaj. Możesz znaleźć aplikację Klarna tutaj.

(3) SEPA Direct Debit (podstawowy i / lub polecenie zapłaty)
Płacąc za pomocą podstawowego polecenia zapłaty SEPA lub korporacyjnego polecenia zapłaty SEPA, upoważniasz nas do pobrania kwoty faktury z określonego konta poprzez wydanie odpowiedniego upoważnienia SEPA.

Pojawienie się płatności odbywa się w terminie 3-10 euro Dni po zawarciu.
Termin złożenia pre-notyfikacji zostanie skrócony do 5 dni przed terminem. Jesteś zobowiązany do upewnienia się, że na Twoim koncie znajdują się wystarczające środki w terminie. W przypadku obciążenia zwrotnego z Twojej winy musisz ponieść opłatę bankową.

§ 5 Prawo zatrzymania, Zastrzeżenie własności

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2)  Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

(3)  Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z dotychczasowej relacji biznesowej. Przed przeniesieniem prawa własności towaru zastrzeżonego zastaw lub przewłaszczenie jest niedozwolone.

b) Możesz odsprzedać towar w ramach zwykłej działalności. W takim przypadku przenosisz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, która zostanie naliczona z tytułu odsprzedaży, my przyjmiemy cesję. Jesteś ponadto upoważniony do odebrania roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego odebrania roszczenia.

c) W przypadku łączenia i mieszania towarów zastrzeżonych nabywamy współwłasność nowego towaru w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przedmiotów przetworzonych w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni, na Twoje żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane roszczenie o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia spoczywa na nas.


§ Gwarancja 6

(1) Istnieją ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują odstępstwa od powyższych przepisów gwarancyjnych:

a)  Tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta są uznawane za uzgodnione jako jakość przedmiotu, ale nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b)  W przypadku wad gwarantujemy, według naszego uznania, naprawę lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się po nieudanej drugiej próbie, chyba że co innego wynika w szczególności z charakteru rzeczy lub wady albo z innych okoliczności. W przypadku naprawy nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z wysyłki towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c)  Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie czasu nie ma zastosowania:


- zawinione szkody spowodowane przez nas w wyniku utraty życia, ciała lub zdrowia oraz innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub daliśmy gwarancję jakości rzeczy;
- za rzeczy, które zostały wykorzystane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które masz przeciwko nam w związku z prawami do wad.

§ 7 właściwego wyboru

(1)  Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów taki wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie usuwa ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada uprzywilejowania).

(2)  Postanowienia Konwencji o sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Frank Fechtner
Lerchenstraße 17
barany 74259
Niemcy
Telefon: 06298938838
E-mail: info@fechtner-modellbau.deAlternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla dodatkowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) z platformą gotowy wywoływalnym https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, zawarcie samej umowy i możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków (Część I.)

3. Językiem umowy, przechowywanie tekstu Traktatu

3.1. Językiem umowy jest niemiecki .

3.2. Pełny tekst umowy nie zostanie przez nas zapisany. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online  dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia, dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo dla umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, w ramach wiążącej oferty otrzymasz wszystkie dane dotyczące umowy w formie tekstowej, np. E-mailem, który możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. kodeksy postępowania

4.1. Przedstawiliśmy kryteria jakości pieczęci kupującego Händlerbund Management AG, które można obejrzeć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de / pliki do pobrania / käufersiegel /pieczęć kupującegokryteria certyfikacji.pdf.

5. Podstawowe właściwości towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w danej ofercie.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one pokazywane osobno w trakcie procesu zamawiania i należy je dodatkowo ponieść, chyba że została obiecana bezpłatna dostawa.

6.3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, możemy ponieść dodatkowe koszty, za które nie odpowiadamy, takie jak opłaty celne, podatki lub opłaty za przelewy (opłaty bankowe za przelew lub kurs wymiany), które musisz ponieść. 

10. Koszt przelewu pieniędzy (Opłaty za przelew bankowy lub kurs wymiany) w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do kraju członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.5. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o zapłatę z zawartej umowy wymagają natychmiastowej zapłaty.

7. dostawa

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeśli jesteś konsumentem, ustawa reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej w trakcie wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero z chwilą wydania rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej, która nie została wskazana przez przedsiębiorcę lub osobę w inny sposób wyznaczoną do realizacji wysyłki.

Czy jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko.

8. Prawne prawa gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady wynika z postanowienia „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Niniejsze warunki i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.haendlerbund.de/de / services /ochrona prawna / ogólne warunki obsługi.

Ostatnia zmiana: 27.10.2020


Ostatnio oglądane